กิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ร่วมกิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  ในการอบรมความรู้ เรื่อง โทษ  พิษภัย ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง และแนวทางการดำเนินงานบ้านปลอดบุหรี่แก่ครู รุ่นที่ 3  เพื่อให้ครูนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการจัดกิจกรรม "เด็ก กทม. รักษ์บ้านปลอดบุหรี่"  เมื่อวันเสาร์ที่ 8  มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนพระยามนธาตราชศรีพิจิตร์