กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ

กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 28 สิงหาคม 2563

พิษภัยยาสูบต่อสุขภาพ บุหรี่มือสอง บุหรี่มือสาม

พิษภัยยาสูบต่อสุขภาพ บุหรี่มือสอง บุหรี่มือสาม - 310763

ประวัติการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

ประวัติการควบคุมยาสูบของประเทศไทย - 260663

เส้นทางสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ ชนะหลายศึก แต่หนทางยังอีกยาวไกล

เส้นทางสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ ชนะหลายศึก แต่หนทางยังอีกยาวไกล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานควบคุมยาสูบในพื้นที่ กทม - 5 เม.ย.62

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานควบคุมยาสูบในพื้นที่ กทม - 5 เม.ย.62

ความสำคัญของการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด

ความสำคัญของการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด

ทำไมต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ - 13 ก.ค.60

ทำไมต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ - 13 ก.ค.60

เหลียวหลัง แลหน้า การควบคุมยาสูบในประเทศไทย

เหลียวหลัง แลหน้า การควบคุมยาสูบในประเทศไทย

บทความ เพาเวอร์พอยต์ 2557

บทความ เพาเวอร์พอยต์ 2557

ความไม่รับผิดชอบของบริษัทบุหรี่

ความไม่รับผิดชอบของบริษัทบุหรี่

การควบคุมยาสูบในประเทศไทย

การควบคุมยาสูบในประเทศไทย

การแทรกแซงการควบคุมยาสูบโดยอุตสาหกรรมยาสูบ

การแทรกแซงการควบคุมยาสูบโดยอุตสาหกรรมยาสูบ

ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่พฤติกรรม

ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่พฤติกรรม

สถานการณ์การสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองของคนไทย

สถานการณ์การสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองของคนไทย

สุขภาวะสู่อุมมะฮ์ (ประชาชาติ) ที่เข้มแข็ง

สุขภาวะสู่อุมมะฮ์ (ประชาชาติ) ที่เข้มแข็ง

ทำไม ต้องห้ามบริษัทบุหรี่ทำกิจกรรม CSR

ทำไม ต้องห้ามบริษัทบุหรี่ทำกิจกรรม CSR

การลดปัจจัยเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงและเบาหวานของประชากร

การลดปัจจัยเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงและเบาหวานของประชากร

ทำไมสถานที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่

ทำไมสถานที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่

การแทรกแซงและบ่อนทำลาย นโยบายสาธารณะของบรรษัทข้ามชาติ

การแทรกแซงและบ่อนทำลาย นโยบายสาธารณะของบรรษัทข้ามชาติ

เรียกร้องสหประชาชาติเห็นความสำคัญ ร่วมต่อสู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เรียกร้องสหประชาชาติเห็นความสำคัญ ร่วมต่อสู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง