งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การติดตามผลในรอบ 1 ปี ของการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในร้านอาหาร

 

 

 

การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

 

 

 

การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย

 

 

 

ข้อมูลเชิงคุณภาพบ้านปลอดบุหรี่

 

 

 

ความคิดเห็นต่อการประกาศเขตปลอดบุหรี่ กรณีศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพ

 

 

 

คิดอย่างไรเมื่อเห็นภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ (พ.ศ.2548)

 

 

 

บทคัดย่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

 

 

 

ผลการสำรวจเรื่อง ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบธุรกิจบุหรี่ และธุรกิจแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาประชาชน

 

 

 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนกรุงเทพฯ

 

 

 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในภาพยนตร์ไทยปี 2545

 

 

 

โพลล์กสิกรไทยระบุคนไทยเสียเงินซื้อบุหรี่ 57,380 ล้านบาท

 

 

 

สถาการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี่