ทช.ร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บันทึกข้อตกลงป้องภัยทางทะเลและชายฝั่งจากบุหรี่