แนวคิดชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ สร้างความรู้กระตุ้นจิตสำนึกรักสุขภาพ