มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

                                                                                                  

           Press Release              

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

วันที่ 10 มีนาคม 2557

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่

        มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือ  เรื่อง ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย  ในวันที่  10-11 มีนาคม 2557  ณ โรงแรมเทวราช  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน      

            ผศ.ดร.มณฑา  เก่งการพานิช  คณะทำงานการสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลก  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดเผยข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคยาสูบ ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ประจำปี พ.ศ.2534 - 2556  พบว่ามีอัตราการสูบบุหรี่ 19.9% หรือ 10.8 ล้านคน  เฉลี่ยแล้วคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน  แม้ปัจจุบันอัตราการสูบบุหรี่จะลดลง แต่งานควบคุมยาสูบของประเทศไทยยังต้องการความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ภายใต้การนำของสื่อมวลชนอย่างจริงจัง 

            จากการสำรวจอัตราการการสูบบุหรี่ของประชากรในภาคเหนือ ในปี พ.ศ.2554  พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันสูงที่สุดในประเทศคือ 30.59%  และเมื่อพิจารณารายจังหวัดของภาคเหนือ พบว่า  จังหวัดที่อัตราการสูบบุหรี่รองลงมาคือ จังหวัดอุทัยธานี 24.46% ลำพูน 23.77%  กำแพงเพชร 23.28%  ตาก 23.13% สุโขทัย 22.36%  เชียงใหม่ 22.08%  พิษณุโลก 21.82%  เพชรบูรณ์ 22.31%  แพร่ 21.32% เชียงราย 19.58% พิจิตร 18.20% ลำปาง 17.83%  นครสวรรค์ 16.82%  อุตรดิตถ์ 16.78%  น่าน 16.65%  พะเยา 16.01%  อีกทั้งประชากรในภาคเหนือยังมีอัตราการสูบบุหรี่มวนเอง (ยาเส้น) สูงถึง 2.18 ล้านคน  ซึ่งมากกว่าบุหรี่โรงงาน ที่มีอัตราการสูบบุหรี่เพียง 1.41 ล้านคน

น.ส.บังอร  ฤทธิภักดี  กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้อำนวยการเครือข่ายนักรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซียน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลข้างต้น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  จึงเห็นความสำคัญในการรณรงค์เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของภาคเหนือ ซึ่งต้องระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องของสื่อมวลชนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย โดยการติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ตามที่สถานที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด  อาทิ  สถานที่ราชการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สำนักงาน  ร้านอาหาร  สถานีขนส่ง เป็นต้น

ซึ่งการจัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือ เรื่อง “ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย” ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สื่อมวลชนในพื้นที่จะได้รับทราบข้อมูลสำคัญด้านการควบคุมยาสูบ และนำไปเผยแพร่รณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชนมากกว่า 40 คน ซึ่งเป็นสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นในภาคเหนือ จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย  แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ตาก สุโขทัย  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ พิจิตร  อุตรดิตถ์  กำแพงเพชร นครสวรรค์  ทั้งนี้จากการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวัลภา  แก้วศรี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 หรือ 08-6368-9488  อีเมล์ wanrapa@ashthailand.or.th