ยุให้ฟ้องบริษัทบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

logo-smoke

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  14  มีนาคม 2557

วันที่ข่าวตีพิมพ์  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

ยุให้ฟ้องบริษัทบุหรี่

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เสนอในวันสิทธิผู้บริโภคสากล วันที่ 15 มีนาคม ว่า  ให้ครอบครัวผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตจากการใช้สินค้ายาสูบ  ใช้สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและเรียกค่าชดเชยความเสียหาย  โดยการฟ้องบริษัทบุหรี่ ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับสิทธิผู้บริโภคสากลแล้ว  ยังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 61 ด้วย และหากพิจารณาจากสิทธิผู้บริโภคสากล ยาสูบน่าจะถูกจัดเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย  โดยยาสูบขัดกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า  จากการที่ยาสูบทำให้ครึ่งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่ในระยะยาวเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

ข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ ห้าหมื่นคน  แต่ละคนอายุสั้นลง 12 ปี  และป่วยหนักจนสูญเสียคุณภาพชีวิตคนละ 2 ปีก่อนตาย  สินค้ายาสูบยังนำไปสู่การขัดต่อสิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย  โดยควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และมีคนไทย 11.5 ล้านคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบ  นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีสิทธิที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่บริโภค  ซึ่งเป็นที่มาของการที่ประเทศต่าง ๆ มีการออกกฎหมายกำหนดให้มีการพิมพ์ภาพคำเตือนโรคต่าง ๆ  บนซองบุหรี่  การที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศขยายขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่จาก 55 เป็น 85% เมื่อปีที่แล้ว  ก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงพิษภัยอันแท้จริงของยาสูบ  แต่ประกาศดังกล่าวก็ยังไม่สามารถมีผลบังคับใช้  จากการที่บริษัทบุหรี่ข้ามชาติอันได้แก่ ฟิลลิป  มอร์ริส เจแปน     โทแบคโก  และบีเอที  ได้ฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อยับยั้งการบังคับใช้และขอให้มีคำสั่งศาลให้ประกาศดังกล่าวเป็นโมฆะ  พฤติกรรมของบริษัทบุหรี่ทั้งสามจึงเป็นการขัดขวางสิทธิของผู้บริโภค  สมควรที่ทุกฝ่ายในสังคม  จะประณามการกระทำของบริษัทบุหรี่ทั้งสามที่ขัดขวางมาตรการที่รัฐบาลจะออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  และด้วยเหตุที่สินค้ายาสูบส่งผลเสียต่อผู้บริโภคนานัปการดังกล่าวแล้ว  ประเทศทั่วโลกจึงร่วมกันกำหนดอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชากรโลกทั้งที่มีชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตจากสารพัดพิษภัยของยาสูบ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799

เอกสารดาวน์โหลด