ร่วมถ่ายภาพในงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ปี 2557