ขอให้บริษัทบุหรี่แสดงความรับผิดชอบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  23 เมษายน 2557

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

ขอให้บริษัทบุหรี่แสดงความรับผิดชอบ

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ขอให้โรงงานยาสูบและบริษัทฟิลลิป  มอร์ริส  อธิบายการเสียชีวิตของคนไทย 24,006  คนต่อปีจากการสูบบุหรี่ของสองบริษัทนี้  โดยการวิเคราะห์จากคนไทยที่สูบบุหรี่  ประมาณครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตจากโรงงาน  ที่เหลือสูบบุหรี่ยาเส้น หากคำนวณจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่   50,710  คนต่อปี  ดังนั้น  กล่าวได้ว่า  คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตจากโรงงาน   25,355  คนต่อปี  โรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งตลาด 70%  บริษัทฟิลลิป  มอร์ริส   25%  ที่เหลือเป็นบุหรี่ของบริษัทอื่น ๆ

ดังนั้นโรงงานยาสูบต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ของคนไทย  17,748  คน และบริษัทฟิลลิป  มอร์ริส  6,338  คนต่อปี  รวมทั้งโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อายุสั้นลงคนละ 12  ปี  และเจ็บป่วยหนักเป็นเวลาสองปีก่อนเสียชีวิต

การที่โรงงานยาสูบพยายามประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโฆษณาสร้างภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบริจาคเงินให้แก่หน่วยงาน  ชมรม สมาคมกีฬา  โรงเรียน  รวมถึงการฉายสปอตโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จึงเป็นกิจกรรมเพื่อกลบเกลื่อนความจริงอันเป็นผลจากการทำธุรกิจของโรงงานยาสูบ  ทั้งที่การกระทำการโฆษณาภาพลักษณ์ทางอ้อมนี้ เป็นการกระทำที่ผิดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535  ที่ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ  และผิดมติ ครม.วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2555  ที่ห้ามธุรกิจยาสูบทำกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจหรือ CSR  ซึ่งอนุวัตรตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  องค์การอนามัยโลก ที่ให้ภาคีสมาชิกห้ามบริษัทบุหรี่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR เพราะเป็นการโฆษณาทางอ้อม  และส่งผลต่อการกำหนดนโยบายควบคุมยาสูบของรัฐ

           

 

ในขณะที่บริษัทฟิลลิป มอร์ริส ที่นอกจากบริจาคเงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในชุมชนพื้นที่เพาะปลูกยาสูบแล้ว  ยังใช้ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นลูกค้าของตนเป็นเครื่องมือ  โดยการสนับสนุนให้เกิดชมรมนักสูบบุหรี่ไทย (Thai Smokers Community)  เพื่อให้ออกมาคัดค้านมาตรการควบคุมยาสูบของรัฐบาลไทย  ทั้งการขึ้นภาษี และการขยายขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น 85% ที่บริษัทบุหรี่ฟิลลิป มอร์ริสฟ้องศาลปกครองเพื่อล้มกฎหมายนี้อยู่ในขณะนี้    จึงอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสังคมไทย ยุติการร่วมทำกิจกรรมใด ๆ ที่สนับสนุนโดยบริษัทบุหรี่ เพราะเท่ากับเป็นการไปสนับสนุนความชอบธรรม  เป็นการส่งเสริมการทำธุรกิจที่ฆ่าคน  รวมทั้งตกเป็นเครื่องมือในการฟอกตัวของบริษัทบุหรี่ 

                                                                                             

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799