ป้องกันยาเสพติดในเด็กโดยป้องกันไม่ให้ติดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

คำอธิบาย: logo-smoke

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  26 มิถุนายน 2557

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

ป้องกันยาเสพติดในเด็กโดยป้องกันไม่ให้ติดบุหรี่

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เรียกร้องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ให้ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันป้องกันเด็ก ๆ ไม่ให้ติดบุหรี่เพราะการเสพติดบุหรี่เป็นบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่การติดยาเสพติดอื่น ๆ

            การที่เด็ก ๆ หัดสูบบุหรี่นั้น  เป็นเหมือนการฝึกปฏิบัติที่จะนำไปใช้ในการใช้เสพยาเสพติดอื่น  ตั้งแต่การลักลอบซื้อบุหรี่  การซ่อนบุหรี่เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองรู้  การซ่อนบุหรี่เพื่อนำเข้าไปในโรงเรียน  การแอบสูบในโรงเรียน หรือสถานที่อื่น จนถึงการทดลองสูบบุหรี่จนสูบเป็น  ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะได้มาและวิธีการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย  ยาสูบจึงเป็นประตูด่านแรกของการติดยาเสพติด  หรือที่เรียกว่า Gate Way Drug โดยผู้ที่ติดยาเสพติดเกือบทั้งหมดเริ่มมาจากการเสพติดบุหรี่ก่อน  โดยเฉพาะเด็กที่ติดบุหรี่เมื่ออายุน้อย  และการสำรวจในเยาวชนไทยพบว่า  เยาวชนที่สูบบุหรี่มีการใช้ยาเสพติดชนิดอื่นมากกว่าเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 17  เท่า  ทั้งนี้การป้องกันเด็ก ๆ ไม่ให้ติดบุหรี่ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นมวน ๆ เพื่อทำให้เด็ก ๆ เข้าถึงบุหรี่ยากขึ้น

            ศ.นพ.ประกิต  กล่าวว่า  ตนขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ... ซึ่งเพิ่มอายุที่จะซื้อบุหรี่ได้เป็น ยี่สิบปีและห้ามแบ่งซองขายเป็นมวน ๆ  และมาตรการอื่น ๆ ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว  ล้วนเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กำหนดโดยอนุสัญญาควบคุมยาสูบ 

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   

 โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799