แนวทางลดความเสี่ยง ทางเลือกเพื่อลดการสูญเสียที่มีศักยภาพ