'หมอประกิต' เสนอรัฐขึ้นภาษียาสูบลดอัตราตายจากมะเร็ง