พร้อมขับเคลื่อนแผนควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด