งดเหล้าเข้าพรรษา-เลิกบุหรี่ถวายในหลวง

ภาคีสาธารณสุขชวนประชาชนตั้งปณิธานงดเหล้าเข้าพรรษา-เลิกบุหรี่ถวายในหลวง หนุนโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ประสานวัดและภาคีในพื้นที่จัดพิธีชื่นชมยกย่องคนปฏิบัติชอบ

นายกษิดิศ ขันธรัตน์ รองประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า ในโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปีในปี 2559 และเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560 และ 91 พรรษา ในปี 2561 นั้น จะมีการชักชวน เชิญชวน ท้าชวนให้เลิกสูบบุหรี่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือตลอดชีวิต และให้ได้ 3 ล้านคน ในเวลา 3 ปี ซึ่งในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะงดเหล้าร่วมด้วย เพื่อเป็นการทำคุณงามความดี ถวายแด่องค์ในหลวงร่วมกัน

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อสม.ที่มีอยู่กว่า 1 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ชุมชน หมู่บ้าน ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุด ก็จะชักชวน เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้า เลิกบุหรี่ในวันเข้าพรรษา และจะร่วมทำงานกับเครือข่ายในพื้นที่สนับสนุนวัดและภาคีจัดพิธีบวชใจให้คนงดเหล้า/เลิกบุหรี่ให้ได้มากที่สุด.

ที่มา : X-CITE ไทยโพสต์