องค์การอนามัยโลกถวายโล่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว