คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งใน ปี ๒๕๕๙ นี้ ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ "ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค"

ออกแบบโดย : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข