เจ้าหน้าที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 •  
 •   นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี  ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
    โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830
    Email: sangduean@gmail.com
 •  
 •                                                                                                                                                                                                                                                                 นางสาวชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  หัวหน้าประชาสัมพันธ์
  โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830
  Email : chawala@ashthailand.or.th
 •  
 •                                                                                                                                                                                                                                                           นางสาวสุขสันต์ เสลานนท์ผู้ประสานงานโครงการวารสาร Smart
  โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830
  Email : suksan@ashthailand.or.th
 •  
 •                                                                                                                                                                                                                                                             นางสาวเพ็ญประภา ชิระกุลผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและผลิตสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830
  Email : phenprapa@ashthailand.or.th
 •  
 •                                                                                                                                                                                                                                                             นางสาวกนกวรรณ ชมเชยผู้ประสานงานโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่
  โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830                                                                   Email : kanokwan@ashthailand.or.th
 •  
 •                                                                                                                             นางสาววัลภา แก้วศรีผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายสื่อมวลชน
  โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830 
  Email : wanrapa@ashthailand.or.th                                                                                                   
   
 •                                                                                                                                    นางสาวอุลัยลักษณ์ ศรีสุรัตน์ผู้ประสานงานโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่
  โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830
  Email : urailuck@ashthailand.or.th
                                                                                                                                 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •                           
 •                                                                                                                                                                                                                                                            นางสาวเบญจณี บินซัน ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่                                                                            โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830                                                                    Email : benchani@ashthailand.or.th
 •  
 
 •        
 
 •  
 •   นางสาวศศินันท์ คำเปล่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
  โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830
  Email : sasinan@ashthailand.or.th
   
 •    นางสาวรัชดาภร ก่อตั้งทรัพย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
  โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830
  Email : ratchadaporn@ashthailand.or.th
 •  
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 นายโอภาส จั่วทองเจ้าหน้าที่ IT
  โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830                                                                   Email : opart@ashthailand.or.th
   
 •  
   
 •  
 • นางสาวอุรพี จุลิมาศาสตร์เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้นำในการควบคุมยาสูบ
  โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830                                                                    Email : Urapee@ashthailand.or.th
 •  
 •  
 •  
 • นางสาวอังคณา มานุจัม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.                                เพื่อทำให้บ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่                                                                            โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830                                                                  Email : Angkana@ashthailand.or.th
 •