พิธีมอบโล่แก่บุคคล และหน่วยงานที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

พิธีมอบโล่แก่บุคคล และหน่วยงานที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

อบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่

อบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่

ประชุมชี้แจง แนวทางเกณฑ์การจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอหมู่บ้านเด่น ทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

ประชุมชี้แจง แนวทางเกณฑ์การจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอหมู่บ้านเด่น ทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การนำเสนอหมูบ้านเด่น ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การนำเสนอหมูบ้านเด่น ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

อบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่

อบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่

ประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำวิดีทัศน์นำเสนอหมู่บ้านเด่น ทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

ประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำวิดีทัศน์นำเสนอหมู่บ้านเด่น ทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่ โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่ โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ฝึกอบรม พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่

ฝึกอบรม พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่

สัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ 15 สิงหาคม 2559

สัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ 15 สิงหาคม 2559

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่2

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่2

การประชุมปฏิบัติการ การควบคุมยาสูบ ให้แก่มหาวิทยาลัยสาธารณสุข กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ นางสาวบังอร ฤทธิภักดี รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการ การควบคุมยาสูบ ให้แก่มหาวิทยาลัยสาธารณสุข กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ติดตามความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ติดตามความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. 22 มิถุนายน 2559

ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 22 มิถุนายน 2559

ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. 21 มิถุนายน 2559 ณ

ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. 21 มิถุนายน 2559 ณ

ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. 20 มิถุนายน 2559

ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. 20 มิถุนายน 2559

ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. 17 มิถุนายน 2559

ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. 17 มิถุนายน 2559

ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 16 มิถุนายน 2559

ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 16 มิถุนายน 2559

ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเขียว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับโรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ นำโดย ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ และ นางวราภรณ์ สระประทุม ผู้ประสานงานหลักอำเภอ จัดดำเนินการประชุมถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยมี อสม. เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน จำนวน 76 คน

นักศึกษาแพทย์ Indiana University ศึกษาดูงานควบคุมยาสูบในไทย

นักศึกษาแพทย์ Indiana University ศึกษาดูงานควบคุมยาสูบในไทย

เดินสายพบพี่ ๆ สื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการ GenZ GenStrong ไม่สูบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 ที่จะถึงนี้

เดินสายพบพี่ ๆ สื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการ GenZ GenStrong ไม่สูบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 ที่จะถึงนี้