ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ศ.พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์  ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  จากท่านพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่    เนื่องด้วยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เป็นองค์กรระดับชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน โดยมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ   จัดเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ