Associate Professor Koong Heng Nung Founder, Tobacco Free Generation International ซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มทำ Campaign Tobacco Free Generation International

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เรามีเป้าหมายเน้นรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่  จึงได้เชิญ   Associate Professor Koong Heng Nung Founder, Tobacco Free Generation International    ซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มทำ Campaign Tobacco Free Generation International ปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา  และเป็นที่ปรึกษาของศูนย์มะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์  มานำเสนอถึงการเคลื่อนไหวระดับโลก  เพื่อ Tobacco Free Generation  โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ