ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่ โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 10 ตุลาคม 2559  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่  ณ ห้องประชุมพลอยชมพู  โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวิทยากร ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ  พว.วราภรณ์  สระประทุม จากโรงพยาบาลภูเขียว และ พว.บัวทอง สถาน จากโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นผู้ให้ความรู้  โดยมี อสม.ที่คัดเลือกมาจากอำเภอภูเขียวและอำเภอเกษตรสมบูรณ์จำนวน 111 คน เป็นประธาน อสม. และทีมที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ อสม.ที่เข้าร่วมอบรมมีการแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ ระดมความคิด และนำเสนอบทบาทสมมุติในเรื่อง การให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ และการช่วยให้เลิกบุหรี่