ประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำวิดีทัศน์นำเสนอหมู่บ้านเด่น ทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำวิดีทัศน์นำเสนอหมู่บ้านเด่น ทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน  ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมพลอยชุมพู โรงพยาบาลภูเขียว โดยมี ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ เป็นวิทยากร และนางวราภรณ์  สระประทุม ผู้ประสานหลักอำเภอ  โดยมีหมู่บ้านเด่นเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด 9 หมู่บ้าน  จากหน่วยงาน รพ.สต.โนนเสลา ต.หนองตูม  รพ.สต.บ้านธาตุ  ต.ธาตุทอง   รพ.สต.หนองบัวพรม ต.หนองคอนไทย  และ รพ.สต.บัวพักเกวียน ต.กวางโจน