อบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่

วันที่ 12 ตุลาคม 2559  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่  ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามรีเวอร์ รีสอร์ท  จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวิทยากร ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ  พว.รษา   รวิสานนท์ จากโรงพยาบาลคอนสวรรค์  เป็นผู้ให้ความรู้  โดยมี อสม.ที่คัดเลือกมาจากอำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอเทพสถิต จำนวน 100 คน เป็นประธาน อสม. และทีมที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ อสม.ที่เข้าร่วมอบรมมีการแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ ระดมความคิด และนำเสนอบทบาทสมมุติในเรื่อง การให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ และการช่วยให้เลิกบุหรี่ ทั้งนี้มี อสม. ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ คือ นายเหลือ  ปัจจัย ม. 7 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต อายุ 80 ปี เป็น อสม.ที่มีอายุการทำงานมากที่สุด เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย