อบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่

วันที่ 20 ตุลาคม 2559  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญช่วยให้เลิกบุหรี่  ณ ห้องประชุมโรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีวิทยากร พว.ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ  พว.สุพฤติยา  เริงจรัล  จากโรงพยาบาลพุทไธสง  เป็นผู้ให้ความรู้  โดยมี อสม.ที่คัดเลือกมาจากอำเภอพุทไธสง และอำเภอกระสัง จำนวน 77 คน ทั้งนี้ อสม.ที่เข้าร่วมอบรมมีการแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ ระดมความคิด และนำเสนอบทบาทสมมุติในเรื่อง การให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ และการช่วยให้เลิกบุหรี่ โดยนำเสนอจากประสบการณ์จริงของ อสม. ทั้งนี้ มีการนำเสนอในบทบาทของการเป็น อสม.และเป็นผู้ค้าปลีก ไม่ขายบุหรี่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อเป็นการป้องปรามนักสูบหน้าใหม่ และ พร้อมช่วยเหลือให้เด็กเหล่านั้นได้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ต่อไป