ช่วยอธิบาย การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อปอดให้เห็ฯภาพหน่อย