จำนวนคนไทยค่อยๆ ลดลง แต่จำนวนคนที่ตายจากการสูบบุหรี่ยังเพิ่มขึ้น เพราะอะไรครับ