การให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ 5A กับบทบาทของเทคนิคการแพทย์