เว็บไซต์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย


ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
 http://www.trc.or.th

 

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

http://btc.ddc.moph.go.th/th/

 

โครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมยาสูบ
http://thaidentistagainsttobacco.org/

 

เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่
http://www.smokefreepharmacy.com/

 

เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
http://www.thaimat.org/index/home.php

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
http://www.thaihealth.or.th/