บุคลากรสุขภาพ/อสม.กับการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพระดับชุมชน

ถอดบทเรียนสิงห์บุรี

 

 

ถอดบทเรียนบุรีรัมย์

 

ถอดบทเรียนเชียงใหม่

 

ถอดบทเรียนชัยภูมิ