คนไทยหนึ่งล้านคนป่วยจากการสูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

                                                                                               

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 25  พฤษภาคม  2560

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

คนไทยหนึ่งล้านคนป่วยจากการสูบบุหรี่

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกว่า ในทุกคนไทยหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่  จะมีผู้สูบบุหรี่ไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน  เทียบกับกรณีของสหรัฐอเมริกาที่สัดส่วนเดียวกันเท่ากับ 1 ต่อ 30 คน  เนื่องจากประชากรวัยสูบบุหรี่ของอเมริกามีอายุมากกว่าและอายุยืนกว่าผู้สูบบุหรี่ไทย

            และจากข้อมูลการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 5 หมื่นคนเศษ  ทำให้ประมาณการได้ว่า  มีคนไทยอย่างน้อยหนึ่งล้านคนที่ยังมีชีวิตอยู่และป่วยหรือพิการด้วยโรคเรื้อรังร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็ง  โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง  โรคถุงลมปอดพอง และโรคเรื้อรังอื่น ๆ

            ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อไปว่า  จำนวนผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่หนึ่งล้านคนนี้  ล้วนเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด  และค่ารักษาพยาบาลแพง  โดยเฉพาะผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ที่อาการหนัก 5 หมื่นกว่ารายที่เสียชีวิตในแต่ละปี  โดยเฉลี่ยจะป่วยหนักจนสูญเสียคุณภาพชีวิตคนละสองปี  ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้  นอกจากตัวเองจะทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย  เป็นภาระต่อครอบครัวผู้ป่วยแล้ว  ยังเป็นการเพิ่มภาระต่อการบริการของโรงพยาบาล  และสร้างภาระต่องบประมาณด้านสาธารณสุขให้แก่รัฐบาล  เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ต้องใช้บริการสามสิบบาทรักษาทุกโรค  หรือไม่ก็สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ซึ่งงบรักษาพยาบาลที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่  แนวโน้มจะยังเพิ่มขึ้นทุกปีจากประชากรวัยสูบบุหรี่ที่อายุเพิ่มขึ้น  และองค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 15  ของประเทศที่มีภาระการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  โดยจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ล่าสุดยังอยู่ที่ 11  ล้านคน  ชายไทยยังสูบบุหรี่ร้อยละ 40  ซึ่งสูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่เฉลี่ยของชายทั่วโลกที่เท่ากับ 34.6%  ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันเร่งรัดการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการควบคุมยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อลดการสูบบุหรี่โดยเฉพาะในคนที่ยากจน ซึ่งนอกจากจะลดจำนวนผู้ป่วยแล้ว  ยังเป็นการลดปัญหาความยากจน  และภาระงบประมาณการรักษาพยาบาลของประเทศด้วย

 

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โทร. 0-2278-1828