แพทย์ทุกสาขาจาก 14 ราชวิทยาลัยขอประกาศ และยืนยันว่า บุหรี่ คือพิษร้าย ต่อสุขภาพและต่อการพัฒนาชาติ เลิกบุหรี่เพื่อตัวเอง เพื่อคนที่คุณรักและเพื่อประเทศไทย...

 

แพทย์ทุกสาขาจาก 14 ราชวิทยาลัยขอประกาศ และยืนยันว่า บุหรี่ คือพิษร้าย ต่อสุขภาพและต่อการพัฒนาชาติ 

เลิกบุหรี่เพื่อตัวเอง เพื่อคนที่คุณรักและเพื่อประเทศไทย...

 

                   วันนี้ (30 พฤษภาคม 2560) แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดแถลงข่าว เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2560) มีคำขวัญว่า  “บุหรี่ : ตัวร้ายทำลายการพัฒนา” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ  

                     โดยข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าในแต่ละปีบุหรี่คร่าชีวิตประชากรทั่วโลก จำนวนเกือบ 6 ล้านคน ในจำนวนนี้มากกว่า 600,000 ราย เป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ถ้าหากไม่มีการดำเนินการใดๆ คาดว่าในปี 2030 ประชากรมากกว่า 8 ล้านคนจะเสียชีวิตจากบุหรี่ ในทุกๆปี และมากกว่าร้อยละ 80 ของการเสียชีวิต จะเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำอย่างเช่นในประเทศเรา

                         สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เมื่อปีที่แล้ว  พบว่า  คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ ปีละ  52,000 คน  หรือวันละ  142  คน  หรือชั่วโมงละ  6  คน  ซึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร  จากการที่สูดหายใจเอาควันบุหรี่  ซึ่งมีสารที่เป็นอันตราย  เช่น  คาร์บอนมอนนอกไซด์  นิโคติน และ ทาร์  เป็นต้น  ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งปอด  ร้อยละ  90 เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่  ถ้าสูบเกินวันละ  1 ซอง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบ  5-20  เท่า

                         ศ.นพ. สารเนตร์   ไวคกุล นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องทั้งด้านการป้องกันและการรักษาโรค  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน  จึงได้เชิญชวนราชวิทยาลัยแพทย์ทั้ง 14 ราชวิทยาลัย และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายใต้การกำกับของ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยมีท่าน ศ.พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์  ประธาน สมาพันธ์ฯ และท่าน ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์  เลขาธิการ สมาพันธ์ฯ ช่วยดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบอยู่  ซึ่งสมาพันธ์ฯ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่รวมพลังทุกวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่  และได้เห็นพ้องต้องกันว่า เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีนั้น เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ มีคำขวัญว่า “บุหรี่ : ตัวร้ายทำลายการพัฒนา”  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนของทุกราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย  เห็นสมควรให้ได้รับคำยืนยันว่า บุหรี่ คือ ตัวร้ายทำลายการพัฒนา  จึงได้ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

                         ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านต้องตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ และมาร่วมใจกันรณรงค์งดสูบบุหรี่ ตามคำขวัญของวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ ที่ว่า “บุหรี่ : ตัวร้ายทำลายการพัฒนา”