รวมพลังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 20 จังหวัดภาคอีสานร่วมขับเคลื่อนนโยบาย จังหวัดปลอดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION

                                                                                                                             

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

วันที่ 13  พฤศจิกายน 2562

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

รวมพลังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

20 จังหวัดภาคอีสานร่วมขับเคลื่อนนโยบาย จังหวัดปลอดบุหรี่

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับจังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทและพัฒนาเสริมสมรรถนะ การจัดกลไกในการทำงานแบบ Model development แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด และสื่อมวลชนในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบจังหวัดเพื่อบรรลุเป้าหมายนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

          นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) กล่าวว่า ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับจังหวัดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ               ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข, กฎหมาย, นิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน, การคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก, การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้และข้อมูลที่แต่ละท่านเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ  สามารถนำมาช่วยเสริมหนุนและผลักดันคณะทำงานทุก ๆ ภาคส่วนของจังหวัดตัวเอง ให้การดำเนินงานด้านควบคุมยาสูบตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นจริงได้

            ด้าน ผศ.ดร.ศรัณญา  เบญจกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติควบคุมยาสูบของประเทศไทย และนักวิชาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560 ภาคอีสานมีอัตราผู้สูบบุหรี่ถึง  ร้อยละ 21.1  เป็นอันดับ 2 รองจากภาคใต้  โดยจังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดของภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร  ร้อยละ  25.9 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ร้อยละ 25.0 ส่วนจังหวัดที่อัตราการสูบบุหรี่ต่ำที่สุดของภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  ร้อยละ 17.5 โดยทั้งภาคอีสานมีผู้สูบบุหรี่รวมทั้งสิ้น 3,159,294 คน จากจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดของประเทศ 10.7 ล้านคน ดังนั้น คาดหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้ทุกท่านจะมีส่วนช่วยในการร่วมระดมความคิด และวางแผนกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ ในการทำให้จังหวัดของท่านปลอดบุหรี่เป็นจริงได้เช่นกัน

          ขณะที่ นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเสริมว่า ความคาดหวังของกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการควบคุมยาสูบของประเทศ คือ การที่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกด้านในคณะกรรมการระดับจังหวัด ร่วมกันขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งได้แก่ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด 2) ป้องกันนักสูบหน้าใหม่และเฝ้าระวังกลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบ 3) ช่วยผู้เสพให้เลิกยาสูบ และ 4) ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อลดอัตราการบริโภคยาสูบในแต่ละจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพราะการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายของบุคคลในพื้นที่เองซึ่งเข้าใจบริบทและสภาพปัญหาที่แท้จริง จะทำให้การดำเนินมาตรการควบคุมยาสูบเกิดความยั่งยืน       

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โทร. 02-278-1828