ประเด็นงดสูบบุหรี่โลกปีนี้

 

วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2556 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกไว้ว่า "Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship" ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้คำขวัญภาษาไทยว่า "ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต"

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนเครือข่ายร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้มูลนิธิรณรงค์ฯ ชูประเด็น "บุหรี่ = ยาเสพติด" เพื่อนำเสนอข้อมูลความรุนแรงของการเสพติดบุหรี่ที่ร้ายแรงเทียบเท่า กับเฮโรอีน นำความสูญเสียมาสู่ผู้เสพ คนรอบข้าง และสังคม

 

ทั้งนี้ จากข้อมูลของศูนย์อาชญากรรมและยุติธรรมศึกษาประเทคสหราชอาณาจักร ได้ประเมินและจัดอันดับสารเสพติดชนิดต่างๆ 20 ชนิด ในสามลักษณะ คือ อันตรายต่อร่างกาย ความรุนแรงของการเสพติด และ ผลกระทบของการใช้สารนั้นต่อสังคม ในภาพรวมผลการวิเคราะห์พบว่า ยาเสพติดที่อันตรายที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 เฮโรอีน อันดับ 2 โคเคน อันดับ 8 แอมเฟตามีนหรือยาบ้า และบุหรี่อยู่ในอันดับที่ 9 ดังนั้น บุหรี่จึงเป็นยาเสพ ติดที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่ร้ายแรงที่สุด

 

นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือว่า การติดนิโคตินหรือติดบุหรี่เป็นปัญหาวิกฤตการณ์ในวงการสาธารณสุข

 

บุหรี่คือสิ่งเสพติดที่ถือเป็นด่านแรกที่นำไปสู่ยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่นได้ เช่น สุรา โคเคน เฮโรอีน ยาอีฯลฯ องค์การอาหารและยาสหร้ฐอเมริกา จึงมีความพยายามที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ควบคุมบุหรี่เสียใหม่ โดยจะจัดให้เป็นยาเสพติด (tobacco as a drug)

 

องค์การอนามัยโลกจัดให้การสูบบุหรี่เป็นโรคขนิดหนึ่ง และจัดให้บุหรี่คือ ยาเสพติด เนื่องจาก '"ยาเสพติด" ในความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อ ร่างกายและจิตใจ

เอกสารดาวน์โหลด